Contact

 

 

ARIS2014 Secretariat aris2014[at]ribf.riken.jp
(Please change [at] to "@".)
Scientific Secretary Tohru MOTOBAYASHI (RIKEN),
Kentaro YAKO (CNS, Univ. of Tokyo)
Address RIKEN Nishina Center
2-1 Hirosawa, Wako-shi, Saitama,
351-0198 Japan