The forgotten giant locusts
(Những con châu chấu voi bị quên lãng)
oil on canvas, 130 x 162 cm, 2010


Enlarged details