Nhà văn Việt Nam của tôi

đăng trong Ngày Nay số 24-2004

 

(nhấn chuột lên từng hình để mở to)